Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2016

drusill-a
1201 e03e 390
Reposted fromizutu izutu viapracticaljoke practicaljoke
drusill-a
drusill-a
Reposted fromkrzysk krzysk viazoozia zoozia
drusill-a
1380 6d38 390
Reposted fromaggraphy aggraphy viazoozia zoozia
drusill-a
drusill-a
Ja mam taką naturę, że zawsze będę rozdrapywał, rozpamiętywał, analizował, rozkładał wszystko na atomy. I to jest, uwierz mi, strasznie męczące. Zabiera mi dużo energii i chęci do życia.
— Lao Che
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viabatgirl batgirl
drusill-a
3795 2278 390
Reposted fromsercowisko sercowisko viamoomins moomins
drusill-a
drusill-a
9158 e952 390
drusill-a
drusill-a
6017 3eb8 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viainmyveins inmyveins
drusill-a
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— J. Borszewicz
drusill-a
drusill-a
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi.
— Albert Einstein

December 24 2015

drusill-a
0849 8f5d 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabatgirl batgirl
drusill-a
drusill-a
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (...) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— Agnieszka Olejnik "Zabłądziłam"
Reposted frombezsenna bezsenna viabatgirl batgirl

December 21 2015

drusill-a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl